Branndokumentasjon

Hvilke krav Stilles. .

Forskrift om brannforebygging § 10, Eierens dokumentasjonsplikt

En virksomhet som eier et byggverk, skal dokumentere at virksomhetens plikter etter Forskrift om brannforebygging §§ 4 til 9 er oppfylt.

Hvem er ansvarlig for dokumentasjonen?

Virksomheten som eier byggverket, er ansvarlig for å dokumentere at dens plikter etter forskriften er oppfylt. Eieren kan avtale at andre skal sørge for dokumentasjonen, men eieren er likevel ansvarlig overfor brannvernmyndighetene.

 

Målet med plikten til dokumentasjonen er å rette oppmerksomheten mot brannsikkerhet i virksomheten. Dokumentasjon er derfor en sentral del av virksomhetens systematiske sikkerhetsarbeid. Kravet til dokumentasjon retter oppmerksomhet mot innholdet i virksomhetens plikter og sørger for at pliktoppfyllelse blir målt og etterspurt.